ด้วยประสบการณ์การนำเข้า และส่งออกสินค้ามากกว่า 1 แสนรายการต่อปี ครอบคลุมทุกกลุ่มประเภทสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก และมีความเข้าใจในการขอใบอนุญาตนำเข้า, กฏเกณฑ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของแต่ละประเทศทั่วโลกเป็นอย่างดี เราพร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทีมงาน CRL ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการที่ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรของเรา จะช่วยเป็นที่ปรึกษา แนะนำ และดำเนินการ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า จะสามารถนำเข้า หรือส่งออกสินค้าได้อย่างราบรื่น ตรงเวลา ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

ทีมงานผู้ชำนาญการของเราจะช่วยลูกค้า ในการนำเข้า ส่งออกสินค้า โดยนำความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานมาสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า ทั้งการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ช่วยจัดเตรียมเอกสาร และยื่นขอใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็น ใบอนุญาตการนำเข้า การจดทะเบียน สมอ., อย. เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้านำเข้า หรือส่งออก จะผ่านกระบวนการดังกล่าวด้วยความราบรื่น ถูกต้องตามกฏหมาย

3,000+
Shipments
ที่เราให้บริการสำหรับสินค้านำเข้าต่อปี
500
ชุดต่อปี
การดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้า
24
ครั้งต่อปี
เปิดหลักสูตรการอบรมการนำเข้า-ส่งออก

การบริการที่เกี่ยวข้อง

บริการนำเข้า - ส่งออก
CRL มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการในการนำเข้า-ส่งออกของลูกค้าเป็นหลัก โดยพิจารณานำเสนอรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมและ ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด การบริการของเราครอบคลุมถึง การขนส่งระหว่างประเทศ ทางเรือ ทางอากาศ และทางบก การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดการขนส่งระหว่างประเทศ จัดการพิธีการศุลกากร รวมถึงบริการจัดหาคลังสินค้า สามารถเสนอแนะสิทธิการลดหย่อนทางภาษีที่เหมาะสมให้ลูกค้าได้
หลักสูตรอบรมนำเข้า - ส่งออก
CRL มีหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย พิกัดศุลกากรและอัตราภาษีอากรที่ควรรู้ สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้เขตความตกลงการค้าเสรี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้อบรมได้รับความรู้ และนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมายและกฏระเบียบข้อบังคับของการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ถูกต้อง ทั้งนี้ยังสามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้เกิดความประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างมาก
บริการขอใบอนุญาตนำเข้า
CRL มีบริการขอใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ใบอนุญาต สมอ. ใบอนุญาตนำเข้า อย. (อาหารและเครื่องสำอาง) และใบอนุญาตนำเข้าหน่วยงานอื่นๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกกับลูกค้า ที่อาจไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินการ และอาจต้องเสียเวลาในการติดตามเรื่อง ซึ่งบริการดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของคุณจะสามารถวางขายได้ตามเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ในกรณีที่ท่านมีความต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า แต่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอน กฏระเบียบ หรือสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ CRL เรามีบริการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ท่านสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต